ประกาศสำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคลากรช่วยปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนสาขา กลุ่มงานพัฒนางานกองทุนโดยวิธีจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565